Danh sách các Mốc Vip của Ngôi Sao Thời Trang

[ngoisao.360mobi.vn]

MuMu xin chào và hoan nghênh các STAR đã đến với Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi.

Danh Sách Các Mốc Vip:

Cấp VipTổng Kim Cương Nạp Tích LũyTổng Tiền Nạp Tích Lũy (VNĐ)
1 10 2.000
2 100 20.000
3 300 60.000
4 500 100.000
5 1.000 200.000
6 2.000 400.000
7 5.000 1.000.000
8 10.000 2.000.000
9 30.000 6.000.000
10 50.000 10.000.000

Quyền Lợi VIP Theo Cấp bậc

Quyền Lợi Của VIP 1
Quyền Lợi Của VIP 1
Quyền VIP 1Quà Đặc Quyền VIP
Mỗi ngày mua 2 lần Tim

Mỗi ngày mua 3 lần Vàng
Được lưu 2 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 4 lần
Mỗi ngày mua 1 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Giới hạn lưu Tim +5
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 500 Vàng 10 Tim
Mỗi ngày có 1 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 5%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 5%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 2
Quyền Lợi Của VIP 2
Quyền VIP 2Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 1

Mỗi ngày mua 3 lần Tim
Mỗi ngày mua 3 lần Vàng
Được lưu 3 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 5 lần
Mỗi ngày mua 2 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Giới hạn lưu Tim +5
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 800 Vàng 10 Tim
Mỗi ngày có 1 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 6%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 6%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 3
Quyền Lợi Của VIP 3
Quyền VIP 3Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 2

Mỗi ngày mua 4 lần Tim
Mỗi ngày mua 3 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 5 lần
Mỗi ngày mua 2 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Giới hạn lưu Tim +10
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 1.000 Vàng 15 Tim
Mỗi ngày có 1 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 8%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 8%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 4
Quyền Lợi Của VIP 4
Quyền VIP 4Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 3

Mỗi ngày mua 5 lần Tim
Mỗi ngày mua 4 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 6 lần
Mỗi ngày mua 3 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Mở: Vượt ải 10 lần
Giới hạn lưu Tim +10
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 1.000 Vàng 20 Tim
Mỗi ngày có 2 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 10%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 10%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 5
Quyền Lợi Của VIP 5
Quyền VIP 5Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 4

Mỗi ngày mua 8 lần Tim
Mỗi ngày mua 6 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 10 lần
Mỗi ngày mua 3 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Giới hạn lưu Tim +15
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 2.000 Vàng 25 Tim
Mỗi ngày có 2 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 12%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 12%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 6
Quyền Lợi Của VIP 6
Quyền VIP 6Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 5

Mỗi ngày mua 8 lần Tim
Mỗi ngày mua 6 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 12 lần
Mỗi ngày mua 5 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Kết thúc bình chọn, tất cả thưởng +20%
Khu Thi Đấu tổng kết, tất cả thưởng +20%
Giới hạn lưu Tim +15
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 3.000 Vàng 25 Tim 5 Thẻ Sao
Mỗi ngày có 2 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 15%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 15%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 7
Quyền Lợi Của VIP 7
Quyền VIP 7Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 6

Mỗi ngày mua 10 lần Tim
Mỗi ngày mua 8 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 15 lần
Mỗi ngày mua 10 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Kết thúc bình chọn, tất cả thưởng +20%
Khu Thi Đấu tổng kết, tất cả thưởng +20%
Giới hạn lưu Tim +20
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 5.000 Vàng 30 Tim 5 Thẻ Sao
Mỗi ngày có 3 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 18%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 18%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 8
Quyền Lợi Của VIP 8
Quyền VIP 8Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 7

Mỗi ngày mua 15 lần Tim
Mỗi ngày mua 11 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 20 lần
Mỗi ngày mua 15 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Kết thúc bình chọn, tất cả thưởng +50%
Khu Thi Đấu tổng kết, tất cả thưởng +20%
Giới hạn lưu Tim +25
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 5.000 Vàng 35 Tim 5 Thẻ Sao
Mỗi ngày có 3 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 21%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 21%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 9
Quyền Lợi Của VIP 9
Quyền VIP 9Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 8

Mỗi ngày mua 20 lần Tim
Mỗi ngày mua 15 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 25 lần
Mỗi ngày mua 20 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Kết thúc bình chọn, tất cả thưởng +50%
Khu Thi Đấu tổng kết, tất cả thưởng +30%
Giới hạn lưu Tim +30
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 8.000 Vàng 40 Tim 10 Thẻ Sao
Mỗi ngày có 3 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 25%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 25%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
Quyền Lợi Của VIP 10
Quyền Lợi Của VIP 10
Quyền VIP 10Quà Đặc Quyền VIP
Hưởng tất cả đặc quyền VIP 9

Mỗi ngày mua 25 lần Tim
Mỗi ngày mua 20 lần Vàng
Được lưu 4 bộ yêu thích
Khi Thi Đấu mỗi ngày được mua 30 lần
Mỗi ngày mua 25 lần nhiệm vụ cấp Công Chúa
Kết thúc bình chọn, tất cả thưởng +100%
Khu Thi Đấu tổng kết, tất cả thưởng +40%
Giới hạn lưu Tim +40
Quà VIP nhiệm vụ mỗi ngày: 10.000 Vàng 50 Tim 10 Thẻ Sao
Mỗi ngày có 5 lần tạo mới miễn phí Shop Hội
Một số vật phẩm mới Shop giảm 30%
Một số vật phẩm mới Shop Thẻ Sao giảm 30%
Điểm danh hàng ngày có thể điểm danh bù 3 lần
(Giá 50 Kim Cương - 100 Kim Cương - 100 Kim Cương)
App icon

NGÔI SAO THỜI TRANG
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Cài Đặt